Eesti Taastusarstide Selts

EESTI TAASTUSARSTIDE SELTS

 Eesti Taastusarstide Selts on taastusarstide vabatahtlik mittetulunduslik ühendus, mis asutati 2001 aastal ja mis tegutseb taastusravi ja füüsikalise meditsiini kui eriala, sellealase
täiendkoolituse ja teadustöö arendamisega ning taastusarstide kutseõiguste kaitsmisega.

Liikmemaks:

32 eurot, soodustasu 20 eurot residendile ja mittetöötavale seeniorkolleegile. Auliige on vabastatud liikmemaksu tasumise kohustusest.

Liikmemaks tasuda hiljemalt jooksva aasta aprilliks Eesti Taastusarstide arveldusarvele EE022200221020164763 Swedbankis.

Auliikmed:  Zemfira Tammik (2010), Matti Tarum (2011), in memoriam prof. Jaak Maaroos (2009)

Põhikiri

1. Üldsätted
1.1 Eesti Taastusarstide Selts (edaspidi: Selts) on taastusarstide vabatahtlik mittetulunduslik ühendus, mis tegutseb avalikkuse huvides
taastusravi ja füüsikalise meditsiini kui eriala, sellealase
täiendkoolituse ja teadustöö arendamisega ning taastusarstide
kutseõiguste kaitsmisega.
1.2 Selts asutati 30.novembril 2001.a.
1.3 Seltsi asukoht on Eesti Vabariik. Selts on registreeritud aadressil:
Tallinn 11312, Pärnu mnt 104, telef. 6067623.
1.4 Selts kui mittetulundusühing on eraõiguslik juriidiline isik. Tal on
oma pangaarve, sümboolika ja muu vastav atribuutika. Ta esineb oma
nimel hagejana ja kostjana kohtutes ja vahekohtutes. Oma tegevuses
juhindub Selts Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ning
käesolevast põhikirjast (edaspidi: Põhikiri).
1.5 Selts vastutab oma kohustuste täitmise eest kogu talle kuuluva varaga.
Seltsi liige ei vastuta Seltsi kohustuste eest, ega Selts liikmete kohustuste eest. Seltsi vara moodustub muuhulgas:
1.5.1. sisseastumis- ja liikmemaksudest;
1.5.2. varalistest annetustest ja eraldistest;
1.5.3. tulust, mis saadakse Seltsi põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate tasuliste ürituste korraldamisest ning Seltsi väljaannete
kirjastamisest ja levitamisest;
1.5.4. muust tulust, mis on vajalik Seltsi põhikirjalise tegevuse arendamiseks.
1.6 Selts on asutatud määramata tähtajaks.
1.7 Seltsi ametlikuks nimeks on eesti keeles Eesti Taastusarstide Selts ja
inglise keeles Estonian Society of Physical and Rehabilitation
Medicine Doctors.
2. Eesmärgid
2.1 Seltsi tegevuse eesmärgid on:
2.1.1. taastusravi ja füüsikalise meditsiini arendamine,
taastusravialase tervishoiukorralduse täiustamine ning oma
liikmete kutsealaste teadmiste täiendamine;
2.1.2. oma liikmete kutsehuvide kaitse ja koostöö riigiasutuste,
kohalike omavalitsuste ja samuti muude asutuste ja
ühendustega;
2.1.3. taastusarstide ning teiste taastusravi ja füüsikalise meditsiiniga
tegelevate kõrgharidusega spetsialistidega koostöö;
2.1.4. osaleda rehabilitatsioonisüsteemi arendamisel;
2.1.5. taastusravialaste teadmiste levitamine patsientidele ja
patsiendiorganisatsioonidele
2.2 Selts oma eesmärkide saavutamiseks:
2.2.1. korraldab teaduslikke sümpoosiume, konverentse ja
kongresse;
2.2.2. organiseerib oma liikmetele täiendõppeüritusi, osaleb oma
liikmete kvalifikatsioonitaseme hindamisel (sertifitseerimisel)
ning tegevuslubade (litsentside) väljastamisel vastavalt
pädevate asutuste ettepanekutele;
2.2.3 töötab välja taastusravikabinettides, -osakondades ja
spetsialiseeritud haiglates ning keskustes osutatava taastusravi
kvaliteedi nõuded, taastusravialased ravijuhised ning tagab
kvaliteedi kontrolli vastavalt pädevate asutuste ettepanekutele;
2.2.3. jälgib kutse-eetika nõuete täitmist oma liikmeskonnas;
2.2.4. töötab välja kriteeriumid ja meetmed taastusravi kättesaadavuse
parandamiseks, teeb ettepanekuid riigiasutustele, kohalikele
omavalitsustele ja taastusravi osutavatele asutustele
taastusravialase arstiabikorralduse edendamiseks ning oma
liikmete kutseõiguste tagamiseks;
2.2.5. arendab koostööd patsiendiorganisatsioonide, teiste
meditsiiniliste erialade ühingute ja seltsidega, samuti teiste
riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega;
2.2.6. korraldab taastusravialaseid koolitusi ning esinemisi
massiteabevahendites, annab välja trükiseid.
2.3. Seltsil on õigus teha kõiki tehinguid, mis on vajalikud tema tegevuse
eesmärkide saavutamiseks, sealhulgas:
2.3.1. vallata, kasutada ja käsutada iseseisvalt kogu talle kuuluvat
vara;
2.3.2. avada pangaarveid Eesti Vabariigi ja välismaistes krediidiasutustes, samuti saada krediiti pankadest;
2.3.3. vastu võtta abirahasid, annetusi, pärandusi
2.3.4. anda välja stipendiume.
2.4. Selts kasutab oma tulusid üksnes Seltsi põhikirjaliste eesmärkide
saavutamiseks.
3. Seltsi liikmed, nende õigused ja kohustused
3.1. Seltsi liikmed jagunevad tegevliikmeiks, au- ja toetajaliikmeiks.
3.1.1. Tegevliikmeteks võivad olla taastusarstid ja
taastusraviresidendid, kelle töö on seotud taastusravi teaduslike,
pedagoogiliste või praktiliste aspektidega.
3.1.2. Toetajaliikmeks arvatakse juhatuse otsusel iga teise eriala arst
ja resident, siduseriala spetsialist, juriidiline või eraisik, kelle
tegevus on suunatud taastusravi ja tervishoiu edendamisele,
Seltsi tegevusele kaasaaitamisele. Toetajaliige tunnistab Seltsi
põhikirja ning täidab liikmelisusega kaasnevaid kohustusi, kuid
kellel puudub hääletusõigus.
3.1.3. Seltsi auliikmeks võib valida üldkoosoleku otsusel seltsi
liikmeid ja isikuid, kellel on erilisi teeneid taastusravi arengul
Eestis või Seltsi eesmärkide taotlemisel ja elluviimisel.
3.2. Seltsi liikmetel on õigus:
3.2.1. osaleda Seltsi liikmete üldkoosolekul;
3.2.2. hääleõigus on ainult tegev- ja auliikmetel;
3.2.3. olla valitud Seltsi juhtorganeisse (ainult tegev- ja auliikmetel)
3.2.4. saada Seltsi juhatuselt teavet Seltsi tegevuse kohta, muuhulgas
teha ettepanekuid, tutvuda dokumentidega, esitada arupärimisi,
osaleda vaatlejana Seltsi juhatuse koosolekuil;
3.2.5. võtta osa Seltsi korraldatavatest teadus-, täiendus- ja muudest
üritustest;
3.2.6. taotleda Seltsi kaitset ja volitada Seltsi kaitsma oma kutsealaseid huve;
3.2.7. kasutada Seltsi juhatuse poolt määratud korras Seltsi
sümboolikat;
3.3.8. saada valitud Seltsi auliikmeks – vastava statuudi kinnitab
Seltsi liikmete üldkoosolek Seltsi juhatuse ettepanekul.
3.3. Seltsi liige on kohustatud:
3.3.1. täitma Seltsi põhikirja nõudeid;
3.3.2. täitma Seltsi liikmete üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid;
3.3.3. tasuma ettenähtud korras liikmemaksu (Seltsi auliige on liikmemaksust vabastatud);
3.4. Seltsi üldkoosolek võib otsustada Seltsi liikmetele ka Põhikirja punktis
3.3. nimetamata kohustuste panemise.
3.5. Seltsi juhatus peab Seltsi liikmete registrit, kuhu kantakse Seltsi
liikmete kohta järgmised andmed:
3.5.1. ees- ja perekonnanimi;
3.5.2. isikukood;
3.5.3. elukoht ja töökoht;
3.5.4. Seltsis liikmelisuse tekkimise ja lõppemise aeg ja alus.
4. Seltsi liikmeks võtmise tingimused ja kord.
4.1. Seltsi liikmeks astumise aluseks on isiklik avaldus Seltsi juhatusele ja
ühe seltsiliikme soovituskiri.
4.2. Seltsi liikmeks vastuvõtmise otsustab Seltsi juhatus.
4.3. Seltsi liikmeks vastuvõtmise päevaks loetakse juhatuse vastava otsuse
tegemise päeva. Eitavas otsuses peab nähtuma vastav põhjus. Nii
jaatava kui eitava otsuse ärakiri saadetakse kümne päeva jooksul peale
otsuse langetamist taotlejale.
4.4. Isik, keda ei võetud vastu Seltsi liikmeks, võib vaidlustada punktis 4.3.
nimetatud Seltsi juhatuse otsuse seaduses ettenähtud korras ja tähtaja
jooksul.
5. Seltsis liikmelisuse lõppemine.
5.1. Seltsi liige võib juhatusele esitatava isikliku kirjaliku avalduse alusel
Seltsist välja astuda.
5.2. Punktis 5.1. nimetatud juhul loetakse liige Seltsist väljaastunuks
arvates majandusaasta lõpust, kui Seltsi juhatus ei otsusta teisiti.
5.3. Liikmelisus Seltsis lõpeb ka liikme surmaga.
5.4. Liikme võib Seltsist välja arvata Seltsi juhatuse otsusel, kui ta ei ole
kaks aastat järjest tasunud liikmemaksu, on rikkunud Põhikirja või arsti
eetika norme või kahjustab Seltsi olulisel määral, samuti muul
seadustes sätestatud alustel. Liige loetakse sellisel juhul Seltsist
väljaarvatuks arvates vastava otsuse tegemisest, kui otsuses ei ole ette
nähtud teisiti.
5.5. Liikme väljaarvamise kohta tehtud otsuse ärakiri tuleb saata Seltsist
väljaarvatud liikmele kümne päeva jooksul otsuse tegemise päevast
arvates.
5.6. Seltsist väljaarvatud liige võib vaidlustada punktis 5.4. nimetatud
otsuse seaduses ettenähtud korras ja tähtaja jooksul.
6. Üldkoosolek.
6.1. Seltsi kõrgeimaks juhtimisorganiks on Seltsi liikmete üldkoosolek
(edaspidi: Üldkoosolek).
Üldkoosolekul võivad osaleda kõik Seltsi liikmed, kui seaduses ei ole
sätestatud teisiti.
6.2. Üldkoosoleku ainupädevusse kuuluvad:
6.2.1. põhikirja muutmine ja täiendamine;
6.2.2. majandusaasta aruande ja eelarve ning selle täitmise aruande
kinnitamine;
6.2.3. Seltsi juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete valimine ning
tagasikutsumine, samuti nende arvu, volituste tähtaja, pädevuse
ja tasustamise aluste ning korra kehtestamine;
6.2.4. Seltsi lõpetamise, ühinemise või jagunemise otsustamine;
6.2.5. Seltsi teiste ühenduste liikmeks astumise otsustamine;
6.2.6. Seltsi juhatuse tegevuse või otsuste peale esitatud kaebuste
lahendamine;
6.2.7. Seltsi sisseastumismaksu ja liikmemaksu suuruse ning tasumise
korra kehtestamine;
6.2.8. Seltsi muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse ega
põhikirjaga antud Seltsi juhatuse pädevusse.
6.3. Üldkoosolekud on korralised ja erakorralised. Korraline Üldkoosolek
kutsutakse Seltsi juhatuse poolt kokku vähemalt kord aastas
majandusaasta aruande kinnitamiseks.
6.4. Erakorraline Üldkoosolek kutsutakse Seltsi juhatuse poolt kokku, kui
seda nõuavad Seltsi huvid või kui seda on nõudnud kirjalikult ja
põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Seltsi liikmetest. Juhatus teatab
oma otsuse erakorralise Üldkogu kokkukutsumist nõudnud
seltsiliikmetele ühe kuu jooksul kirjalikult.
Kui Juhatus ei kutsu Üldkoosolekut käesoleva põhikirja punktis
nimetatud asjaoludel kokku,võivad taotlejad Üldkoosoleku ise kokku
kutsuda samas korras Juhatusega.
6.5. Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab Seltsi juhatus Seltsi liikmetele
ette teatama vähemalt seitse päeva enne Üldkoosoleku toimumist.
Üldkoosoleku kokkukutsumise teates tuleb teatavaks teha vähemalt
Üldkoosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord. Kui juhatus ei ole
ettenähtud tähtajaks Üldkoosolekut kokku kutsusnud, on Seltsi
liikmetel õigus ise Üldkoosolek kokku kutsuda samas korras
juhatusega.
6.6. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud
üle poole Seltsi liikmetest. Kui Üldkoosolekule ei tulnud nõutav arv
liikmeid, tuleb sama päevakorraga Üldkoosolek uuesti kokku kutsuda,
teatades sellest ette vähemalt seitse päeva. Teistkordselt kokku
kutsutud Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui osaleb vähemalt
viis liiget.
6.7. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole
Üldkoosolekul osalenud liikmetest, kui seaduse või põhikirjaga ei ole
ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet. Põhikirja punktides 6.2.1. –
6.2.5. ja 6.2.7. nimetatud otsused on vastu võetud, kui nende poolt
hääletab vähemalt 2/3 Üldkoosolekul osalenud Seltsi liikmetest. Igal
hääleõiguslikul Seltsi liikmel on hääletamisel üks hääl. Hääletada saab
Seltsi liikme digiallkirjaga varustatud elektroonse või kirjaliku volituse
alusel.
6.8. Üldkoosoleku käik ja vastu võetud otsused kantakse protokolli.
Protokollile kirjutavad alla protokollija, kes valitakse Üldkoosoleku
poolt ja koosoleku juhataja, kelleks on juhatuse esimees. Juhatuse
esimehe puudumisel juhatab Üldkoosolekut juhatuse esimehe asetäitja
või üks juhatuse liikmetest. Protokollile lisatakse koosolekust
osavõtjate nimekiri.
6.9. Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks ja kehtivaks ka ilma
punktides 6.3. –6.8. ettenähtut järgimata kui Üldkoosolekul osalevad
ja otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik Seltsi liikmed. Seltsi liige,
kes otsuse tegemisel ei hääleta, loetakse hääletanuks otsuse vastu.
Hääletustulemuste kohta koostab Seltsi juhatus hääletusprotokolli, kus
näidatakse hääletamise tulemused.
Protokollile kirjutab alla Seltsi juhatuse esimees.
7. Juhatus
7.1. Seltsi täidesaatvaks juhtimis- ja esindusorganiks ning Seltsi igapäevase
tegevuse korraldajaks on Seltsi juhatus (edaspidi: Juhatus), kes
valitakse salajasel hääletusel Üldkoosoleku poolt kolmeks aastaks, kui
Üldkoosoleku otsuses ei ole ette nähtud lühemat volituste tähtaega.
Üldkoosolek võib igal ajal otsustada Juhatuse liikmete tagasi
kutsumise.
7.1.1. Juhatusel on viis kuni seitse liiget. Juhatuse liikmete arv järgnevaks
valimisperioodiks määratakse kindlaks hääletuse teel enne Juhatuse
liikmete valimist. Juhatuse liikmed valivad endi seast Juhatuse
esimehe, esimehe asetäitja, sekretäri ja laekuri.
7.2. Juhatuse liige peab olema teovõimeline füüsiline isik.
7.3. Vähemalt pooled Juhatuse liikmed peavad olema isikud, kelle elukoht
on Eestis.
7.3.1. Juhatuse liikmed juhivad ja esindavad Seltsi kõigis õigustoimingutes,
kui Juhatuse esimees on andnud selleks volituse.
Üksikute õigustoimingute tegemiseks võib Seltsi juhatuse esimees
volitada ka kolmandaid isikuid. Juhatuse pädevuses on muuhulgas:
7.3.2. Seltsi põhikirjalise tegevuse praktiline korraldamine;
7.3.3. Seltsi asjaajamise ja arvestuse korraldamine;
7.3.4. Seltsi vara ja vahendite käsutamine, lepingute sõlmimine ja
muude õigustoimingute tegemine, krediidiasutustes
arvelduskontode ja muude arvete avamine;
7.5.4. Üldkoosoleku ettevalmistamine ja kokkukutsumine.
7.4. Juhatuse liikmete õigused ja kohustused võidakse määrata täpsemalt
nendega sõlmitavates lepingutes. Lepingu sõlmimise, muutmise ja
lõpetamise otsustab Üldkoosolek, kes määrab ka isiku, kes Seltsi nimel
lepingule alla kirjutab.
7.5. Mitte harvem kui üks kord kuue kuu jooksul toimuvad Juhatuse
koosolekud, mille kutsub kokku Juhatuse esimees. Juhatus on
otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt 2/3 Juhatuse
liikmetest. Juhatuse otsused võetakse vastu Juhatuse koosolekul
osalenud liikmete poolthäälte enamusega. Häälte võrdse jagunemise
korral on otsustav Juhatuse esimehe hääl. Igal Juhatuse liikmel on üks
hääl. Volituse alusel häält edasi anda ja seda Juhatuse koosolekul
kasutada ei saa. Koosoleku käigu ja otsuste kohta koostatatakse
protokoll, millele kirjutavad alla kõik koosolekust osavõtnud Juhatuse
liikmed. Eriarvamuse korral on juhatuse liikmel õigus nõuda selle
lisamist koosoleku protokolli.
7.6. Juhatuse otsus loetakse vastuvõetuks ja kehtivaks ka ilma punktis 7.5.
ettenähtud järgimata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik
Juhatuse liikmed. Juhatuse liige, kes otsuse tegemisel ei hääleta,
loetakse hääletanuks otsuse vastu. Hääletustulemuste kohta koostab
esimees hääletusprotokolli, kus näidatakse hääletamise tulemused.
Protokollile kirjutab alla Seltsi juhatuse esimees.
8. Revisjonikomisjon.
8.1. Revisjonikomisjon valitakse üldkoosoleku poolt salajasel ja otsesel
valimisel koos Juhatusega ja samaks ajaks.
8.2. Revisjonikomisjoni liikmeks ei tohi olla Juhatuse liikmed.
8.3. Revisjonikomisjon valib enda hulgast esimehe.
8.4. Revisjonikomisjon kontrollib Seltsi finantsmajanduslikku tegevust ja
Juhatuse tegevuse vastavust Seltsi põhikirjale.
8.5. Revisjonikomisjon esitab oma aruande Üldkoosolekule samal
koosolekul, kus kinnitatakse majandusaasta aruanne.
9. Struktuuriüksused.
Seltsi liikmed võivad organiseeruda erialasektsioonidesse ja piirkondlikesse
ühendustesse, kui selleks avaldab soovi vähemalt viis Seltsi liiget. Nimetatud
ühendused kuuluvad registreerimisele Seltsi juhatuse poolt. Ühenduste
juhtorganiteks on vastavate ühenduste üldkoosolekud ja juhatused, kelle
valimise kord ja pädevus on analoogne Seltsi üldkoosoleku ja juhatuse
pädevusega.
10. Aruandlus.
10.1. Seltsi majandusaastaks on kalendriaasta 1. jaanuarust kuni
31. detsembrini.
10.2. Juhatus korraldab Seltsi raamatupidamise ja esitab igal aastal seaduses
ettenähtud aegadel ja korras Üldkoosolekule läbivaatamiseks ja
kinnitamiseks majandusaasta aruande ning tegevusaruande,
eelarveprojekti ja aruande eelmise majandusaasta eelarve täitmise
kohta.
11. Seltsi tegevuse lõpetamine, ühinemine ja jagunemine.
11.1. Seltsi tegevus lõpetatakse Üldkoosoleku otsuse alusel vastavalt
seaduses sätestatud korrale. Seltsi likvideerijad määrab Üldkoosolek.
11.2 Seltsi likvideerimisel järelejäänud vara antakse tulumaksusoodustusega
mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud samalaadsete
eesmärkidega ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule
või kasutatakse seda põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks avalikes
huvides.
11.2. Seltsi ühinemine ja jagunemine toimuvad vastavalt seaduses sätestatud
korrale.
11.3. Selts on vastutav oma tegevuse tulemusena loodud või saadud
dokumentide säilimise eest seadusega ettenähtud tähtaja jooksul ja
korras.
12. Sätete kehtetus.
Kui põhikirja mõni säte on või muutub kehtetuks, jääb põhikiri muus osas
kehtima. Sellisel juhul tuleb kehtetu säte liikmete Üldkoosoleku otsusega
ümber formuleerida või seda täiendada, nii et oleks võimalik saavutada
kehtetu sättega järgitud eesmärki. Sama kehtib siis, kui põhikirja rakendamisel
ilmneb täiendamist vajav lünk.
Seltsi Põhikiri on viimati Üldkoosoleku poolt uuendatud ja täiendatud 2009.