Eesti Taastusarstide Selts

EESTI TAASTUSARSTIDE SELTS

 Eesti Taastusarstide Selts on taastusarstide vabatahtlik mittetulunduslik ühendus, mis registreeriti 2002 aastal ja mis tegutseb taastusravi ja füüsikalise meditsiini kui eriala, sellealase
täiendkoolituse ja teadustöö arendamisega ning taastusarstide kutseõiguste kaitsmisega.

 

Põhikiri

1. Üldsätted
1.1 Eesti Taastusarstide Selts (edaspidi: Selts) on taastusarstide vabatahtlik mittetulunduslik ühendus, mis tegutseb avalikkuse huvides
taastusravi ja füüsikalise meditsiini kui eriala, sellealase täiendkoolituse ja teadustöö arendamisega ning taastusarstide
kutseõiguste kaitsmisega.
1.2 Selts asutati 30.novembril 2001.a.
1.3 Seltsi asukoht on Eesti Vabariik. Selts on registreeritud aadressil: Tallinn 11312, Pärnu mnt 104, telef. 6067623.
1.4 Selts kui mittetulundusühing on eraõiguslik juriidiline isik. Tal on oma pangaarve, sümboolika ja muu vastav atribuutika. Ta esineb oma
nimel hagejana ja kostjana kohtutes ja vahekohtutes. Oma tegevuses juhindub Selts Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ning
käesolevast põhikirjast (edaspidi: Põhikiri).
1.5 Selts vastutab oma kohustuste täitmise eest kogu talle kuuluva varaga. Seltsi liige ei vastuta Seltsi kohustuste eest, ega Selts liikmete kohustuste eest. Seltsi vara moodustub muuhulgas:
1.5.1. sisseastumis- ja liikmemaksudest;
1.5.2. varalistest annetustest ja eraldistest;
1.5.3. tulust, mis saadakse Seltsi põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate tasuliste ürituste korraldamisest ning Seltsi väljaannete kirjastamisest ja levitamisest;
1.5.4. muust tulust, mis on vajalik Seltsi põhikirjalise tegevuse arendamiseks.
1.6 Selts on asutatud määramata tähtajaks.
1.7 Seltsi ametlikuks nimeks on eesti keeles Eesti Taastusarstide Selts ja inglise keeles Estonian Society of Physical and Rehabilitation
Medicine Doctors.
2. Eesmärgid
2.1 Seltsi tegevuse eesmärgid on:
2.1.1. taastusravi ja füüsikalise meditsiini arendamine, taastusravialase tervishoiukorralduse täiustamine ning oma liikmete kutsealaste teadmiste täiendamine;
2.1.2. oma liikmete kutsehuvide kaitse ja koostöö riigiasutuste, kohalike omavalitsuste ja samuti muude asutuste ja ühendustega;
2.1.3. taastusarstide ning teiste taastusravi ja füüsikalise meditsiiniga tegelevate kõrgharidusega spetsialistidega koostöö;
2.1.4. osaleda rehabilitatsioonisüsteemi arendamisel;
2.1.5. taastusravialaste teadmiste levitamine patsientidele ja patsiendiorganisatsioonidele
2.2 Selts oma eesmärkide saavutamiseks:
2.2.1. korraldab teaduslikke sümpoosiume, konverentse ja kongresse;
2.2.2. organiseerib oma liikmetele täiendõppeüritusi, osaleb oma liikmete kvalifikatsioonitaseme hindamisel (sertifitseerimisel)
ning tegevuslubade (litsentside) väljastamisel vastavalt pädevate asutuste ettepanekutele;
2.2.3 töötab välja taastusravikabinettides, -osakondades ja spetsialiseeritud haiglates ning keskustes osutatava taastusravi
kvaliteedi nõuded, taastusravialased ravijuhised ning tagab kvaliteedi kontrolli vastavalt pädevate asutuste ettepanekutele;
2.2.3. jälgib kutse-eetika nõuete täitmist oma liikmeskonnas;
2.2.4. töötab välja kriteeriumid ja meetmed taastusravi kättesaadavuse parandamiseks, teeb ettepanekuid riigiasutustele, kohalikele
omavalitsustele ja taastusravi osutavatele asutustele taastusravialase arstiabikorralduse edendamiseks ning oma liikmete kutseõiguste tagamiseks;
2.2.5. arendab koostööd patsiendiorganisatsioonide, teiste meditsiiniliste erialade ühingute ja seltsidega, samuti teiste riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega;
2.2.6. korraldab taastusravialaseid koolitusi ning esinemisi massiteabevahendites, annab välja trükiseid.
2.3. Seltsil on õigus teha kõiki tehinguid, mis on vajalikud tema tegevuse eesmärkide saavutamiseks, sealhulgas:
2.3.1. vallata, kasutada ja käsutada iseseisvalt kogu talle kuuluvat vara;
2.3.2. avada pangaarveid Eesti Vabariigi ja välismaistes krediidiasutustes, samuti saada krediiti pankadest;
2.3.3. vastu võtta abirahasid, annetusi, pärandusi
2.3.4. anda välja stipendiume.
2.4. Selts kasutab oma tulusid üksnes Seltsi põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
3. Seltsi liikmed, nende õigused ja kohustused
3.1. Seltsi liikmed jagunevad tegevliikmeiks, au- ja toetajaliikmeiks.
3.1.1. Tegevliikmeteks võivad olla taastusarstid ja taastusraviresidendid, kelle töö on seotud taastusravi teaduslike, pedagoogiliste või praktiliste aspektidega.
3.1.2. Toetajaliikmeks arvatakse juhatuse otsusel iga teise eriala arst ja resident, siduseriala spetsialist, juriidiline või eraisik, kelle tegevus on suunatud taastusravi ja tervishoiu edendamisele, Seltsi tegevusele kaasaaitamisele. Toetajaliige tunnistab Seltsi põhikirja ning täidab liikmelisusega kaasnevaid kohustusi, kuid kellel puudub hääletusõigus.
3.1.3. Seltsi auliikmeks võib valida üldkoosoleku otsusel seltsi liikmeid ja isikuid, kellel on erilisi teeneid taastusravi arengul Eestis või Seltsi eesmärkide taotlemisel ja elluviimisel.
3.2. Seltsi liikmetel on õigus:
3.2.1. osaleda Seltsi liikmete üldkoosolekul;
3.2.2. hääleõigus on ainult tegev- ja auliikmetel;
3.2.3. olla valitud Seltsi juhtorganeisse (ainult tegev- ja auliikmetel)
3.2.4. saada Seltsi juhatuselt teavet Seltsi tegevuse kohta, muuhulgas teha ettepanekuid, tutvuda dokumentidega, esitada arupärimisi,
osaleda vaatlejana Seltsi juhatuse koosolekuil;
3.2.5. võtta osa Seltsi korraldatavatest teadus-, täiendus- ja muudest üritustest;
3.2.6. taotleda Seltsi kaitset ja volitada Seltsi kaitsma oma kutsealaseid huve;
3.2.7. kasutada Seltsi juhatuse poolt määratud korras Seltsi sümboolikat;
3.3.8. saada valitud Seltsi auliikmeks – vastava statuudi kinnitab Seltsi liikmete üldkoosolek Seltsi juhatuse ettepanekul.
3.3. Seltsi liige on kohustatud:
3.3.1. täitma Seltsi põhikirja nõudeid;
3.3.2. täitma Seltsi liikmete üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid;
3.3.3. tasuma ettenähtud korras liikmemaksu (Seltsi auliige on liikmemaksust vabastatud);
3.4. Seltsi üldkoosolek võib otsustada Seltsi liikmetele ka Põhikirja punktis
3.3. nimetamata kohustuste panemise.
3.5. Seltsi juhatus peab Seltsi liikmete registrit, kuhu kantakse Seltsi liikmete kohta järgmised andmed:
3.5.1. ees- ja perekonnanimi;
3.5.2. isikukood;
3.5.3. elukoht ja töökoht;
3.5.4. Seltsis liikmelisuse tekkimise ja lõppemise aeg ja alus.
4. Seltsi liikmeks võtmise tingimused ja kord.
4.1. Seltsi liikmeks astumise aluseks on isiklik avaldus Seltsi juhatusele ja ühe seltsiliikme soovituskiri.
4.2. Seltsi liikmeks vastuvõtmise otsustab Seltsi juhatus.
4.3. Seltsi liikmeks vastuvõtmise päevaks loetakse juhatuse vastava otsuse tegemise päeva. Eitavas otsuses peab nähtuma vastav põhjus. Nii
jaatava kui eitava otsuse ärakiri saadetakse kümne päeva jooksul peale otsuse langetamist taotlejale.
4.4. Isik, keda ei võetud vastu Seltsi liikmeks, võib vaidlustada punktis 4.3. nimetatud Seltsi juhatuse otsuse seaduses ettenähtud korras ja tähtaja
jooksul.
5. Seltsis liikmelisuse lõppemine.
5.1. Seltsi liige võib juhatusele esitatava isikliku kirjaliku avalduse alusel Seltsist välja astuda.
5.2. Punktis 5.1. nimetatud juhul loetakse liige Seltsist väljaastunuks arvates majandusaasta lõpust, kui Seltsi juhatus ei otsusta teisiti.
5.3. Liikmelisus Seltsis lõpeb ka liikme surmaga.
5.4. Liikme võib Seltsist välja arvata Seltsi juhatuse otsusel, kui ta ei ole kaks aastat järjest tasunud liikmemaksu, on rikkunud Põhikirja või arsti
eetika norme või kahjustab Seltsi olulisel määral, samuti muul seadustes sätestatud alustel. Liige loetakse sellisel juhul Seltsist väljaarvatuks arvates vastava otsuse tegemisest, kui otsuses ei ole ette nähtud teisiti.
5.5. Liikme väljaarvamise kohta tehtud otsuse ärakiri tuleb saata Seltsist väljaarvatud liikmele kümne päeva jooksul otsuse tegemise päevast
arvates.
5.6. Seltsist väljaarvatud liige võib vaidlustada punktis 5.4. nimetatud otsuse seaduses ettenähtud korras ja tähtaja jooksul.
6. Üldkoosolek.
6.1. Seltsi kõrgeimaks juhtimisorganiks on Seltsi liikmete üldkoosolek (edaspidi: Üldkoosolek). Üldkoosolekul võivad osaleda kõik Seltsi liikmed, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
6.2. Üldkoosoleku ainupädevusse kuuluvad:
6.2.1. põhikirja muutmine ja täiendamine;
6.2.2. majandusaasta aruande ja eelarve ning selle täitmise aruande kinnitamine;
6.2.3. Seltsi juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete valimine ning tagasikutsumine, samuti nende arvu, volituste tähtaja, pädevuse ja tasustamise aluste ning korra kehtestamine;
6.2.4. Seltsi lõpetamise, ühinemise või jagunemise otsustamine;
6.2.5. Seltsi teiste ühenduste liikmeks astumise otsustamine;
6.2.6. Seltsi juhatuse tegevuse või otsuste peale esitatud kaebuste lahendamine;
6.2.7. Seltsi sisseastumismaksu ja liikmemaksu suuruse ning tasumise korra kehtestamine;
6.2.8. Seltsi muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse ega põhikirjaga antud Seltsi juhatuse pädevusse.
6.3. Üldkoosolekud on korralised ja erakorralised. Korraline Üldkoosolek kutsutakse Seltsi juhatuse poolt kokku vähemalt kord aastas
majandusaasta aruande kinnitamiseks.
6.4. Erakorraline Üldkoosolek kutsutakse Seltsi juhatuse poolt kokku, kui seda nõuavad Seltsi huvid või kui seda on nõudnud kirjalikult ja
põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Seltsi liikmetest. Juhatus teatab oma otsuse erakorralise Üldkogu kokkukutsumist nõudnud seltsiliikmetele ühe kuu jooksul kirjalikult. Kui Juhatus ei kutsu Üldkoosolekut käesoleva põhikirja punktis nimetatud asjaoludel kokku,võivad taotlejad Üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras Juhatusega.
6.5. Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab Seltsi juhatus Seltsi liikmetele ette teatama vähemalt seitse päeva enne Üldkoosoleku toimumist.
Üldkoosoleku kokkukutsumise teates tuleb teatavaks teha vähemalt Üldkoosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord. Kui juhatus ei ole ettenähtud tähtajaks Üldkoosolekut kokku kutsusnud, on Seltsi liikmetel õigus ise Üldkoosolek kokku kutsuda samas korras juhatusega.
6.6. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole Seltsi liikmetest. Kui Üldkoosolekule ei tulnud nõutav arv
liikmeid, tuleb sama päevakorraga Üldkoosolek uuesti kokku kutsuda, teatades sellest ette vähemalt seitse päeva. Teistkordselt kokku
kutsutud Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui osaleb vähemalt viis liiget.
6.7. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole Üldkoosolekul osalenud liikmetest, kui seaduse või põhikirjaga ei ole
ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet. Põhikirja punktides 6.2.1. – 6.2.5. ja 6.2.7. nimetatud otsused on vastu võetud, kui nende poolt hääletab vähemalt 2/3 Üldkoosolekul osalenud Seltsi liikmetest. Igal hääleõiguslikul Seltsi liikmel on hääletamisel üks hääl. Hääletada saab Seltsi liikme digiallkirjaga varustatud elektroonse või kirjaliku volituse alusel.
6.8. Üldkoosoleku käik ja vastu võetud otsused kantakse protokolli. Protokollile kirjutavad alla protokollija, kes valitakse Üldkoosoleku
poolt ja koosoleku juhataja, kelleks on juhatuse esimees. Juhatuse esimehe puudumisel juhatab Üldkoosolekut juhatuse esimehe asetäitja või üks juhatuse liikmetest. Protokollile lisatakse koosolekust osavõtjate nimekiri.
6.9. Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks ja kehtivaks ka ilma punktides 6.3. –6.8. ettenähtut järgimata kui Üldkoosolekul osalevad ja otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik Seltsi liikmed. Seltsi liige, kes otsuse tegemisel ei hääleta, loetakse hääletanuks otsuse vastu.
Hääletustulemuste kohta koostab Seltsi juhatus hääletusprotokolli, kus näidatakse hääletamise tulemused.
Protokollile kirjutab alla Seltsi juhatuse esimees.
7. Juhatus
7.1. Seltsi täidesaatvaks juhtimis- ja esindusorganiks ning Seltsi igapäevase tegevuse korraldajaks on Seltsi juhatus (edaspidi: Juhatus), kes
valitakse salajasel hääletusel Üldkoosoleku poolt kolmeks aastaks, kui Üldkoosoleku otsuses ei ole ette nähtud lühemat volituste tähtaega.
Üldkoosolek võib igal ajal otsustada Juhatuse liikmete tagasi kutsumise.
7.1.1. Juhatusel on viis kuni seitse liiget. Juhatuse liikmete arv järgnevaks valimisperioodiks määratakse kindlaks hääletuse teel enne Juhatuse
liikmete valimist. Juhatuse liikmed valivad endi seast Juhatuse esimehe, esimehe asetäitja, sekretäri ja laekuri.
7.2. Juhatuse liige peab olema teovõimeline füüsiline isik.
7.3. Vähemalt pooled Juhatuse liikmed peavad olema isikud, kelle elukoht on Eestis.
7.3.1. Juhatuse liikmed juhivad ja esindavad Seltsi kõigis õigustoimingutes, kui Juhatuse esimees on andnud selleks volituse. Üksikute õigustoimingute tegemiseks võib Seltsi juhatuse esimees volitada ka kolmandaid isikuid. Juhatuse pädevuses on muuhulgas:
7.3.2. Seltsi põhikirjalise tegevuse praktiline korraldamine;
7.3.3. Seltsi asjaajamise ja arvestuse korraldamine;
7.3.4. Seltsi vara ja vahendite käsutamine, lepingute sõlmimine ja muude õigustoimingute tegemine, krediidiasutustes arvelduskontode ja muude arvete avamine;
7.5.4. Üldkoosoleku ettevalmistamine ja kokkukutsumine.
7.4. Juhatuse liikmete õigused ja kohustused võidakse määrata täpsemalt nendega sõlmitavates lepingutes. Lepingu sõlmimise, muutmise ja
lõpetamise otsustab Üldkoosolek, kes määrab ka isiku, kes Seltsi nimel lepingule alla kirjutab.
7.5. Mitte harvem kui üks kord kuue kuu jooksul toimuvad Juhatuse koosolekud, mille kutsub kokku Juhatuse esimees. Juhatus on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt 2/3 Juhatuse liikmetest. Juhatuse otsused võetakse vastu Juhatuse koosolekul osalenud liikmete poolthäälte enamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav Juhatuse esimehe hääl. Igal Juhatuse liikmel on üks hääl. Volituse alusel häält edasi anda ja seda Juhatuse koosolekul kasutada ei saa. Koosoleku käigu ja otsuste kohta koostatatakse protokoll, millele kirjutavad alla kõik koosolekust osavõtnud Juhatuse liikmed. Eriarvamuse korral on juhatuse liikmel õigus nõuda selle lisamist koosoleku protokolli.
7.6. Juhatuse otsus loetakse vastuvõetuks ja kehtivaks ka ilma punktis 7.5. ettenähtud järgimata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik
Juhatuse liikmed. Juhatuse liige, kes otsuse tegemisel ei hääleta, loetakse hääletanuks otsuse vastu. Hääletustulemuste kohta koostab esimees hääletusprotokolli, kus näidatakse hääletamise tulemused.
Protokollile kirjutab alla Seltsi juhatuse esimees.
8. Revisjonikomisjon.
8.1. Revisjonikomisjon valitakse üldkoosoleku poolt salajasel ja otsesel valimisel koos Juhatusega ja samaks ajaks.
8.2. Revisjonikomisjoni liikmeks ei tohi olla Juhatuse liikmed.
8.3. Revisjonikomisjon valib enda hulgast esimehe.
8.4. Revisjonikomisjon kontrollib Seltsi finantsmajanduslikku tegevust ja Juhatuse tegevuse vastavust Seltsi põhikirjale.
8.5. Revisjonikomisjon esitab oma aruande Üldkoosolekule samal koosolekul, kus kinnitatakse majandusaasta aruanne.
9. Struktuuriüksused.
Seltsi liikmed võivad organiseeruda erialasektsioonidesse ja piirkondlikesse ühendustesse, kui selleks avaldab soovi vähemalt viis Seltsi liiget. Nimetatudühendused kuuluvad registreerimisele Seltsi juhatuse poolt. Ühenduste juhtorganiteks on vastavate ühenduste üldkoosolekud ja juhatused, kelle valimise kord ja pädevus on analoogne Seltsi üldkoosoleku ja juhatuse pädevusega.
10. Aruandlus.
10.1. Seltsi majandusaastaks on kalendriaasta 1. jaanuarust kuni 31. detsembrini.
10.2. Juhatus korraldab Seltsi raamatupidamise ja esitab igal aastal seaduses ettenähtud aegadel ja korras Üldkoosolekule läbivaatamiseks ja
kinnitamiseks majandusaasta aruande ning tegevusaruande, eelarveprojekti ja aruande eelmise majandusaasta eelarve täitmise kohta.
11. Seltsi tegevuse lõpetamine, ühinemine ja jagunemine.
11.1. Seltsi tegevus lõpetatakse Üldkoosoleku otsuse alusel vastavalt seaduses sätestatud korrale. Seltsi likvideerijad määrab Üldkoosolek.
11.2 Seltsi likvideerimisel järelejäänud vara antakse tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud samalaadsete
eesmärkidega ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule või kasutatakse seda põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks avalikes
huvides.
11.2. Seltsi ühinemine ja jagunemine toimuvad vastavalt seaduses sätestatud korrale.
11.3. Selts on vastutav oma tegevuse tulemusena loodud või saadud dokumentide säilimise eest seadusega ettenähtud tähtaja jooksul ja korras.
12. Sätete kehtetus.
Kui põhikirja mõni säte on või muutub kehtetuks, jääb põhikiri muus osas kehtima. Sellisel juhul tuleb kehtetu säte liikmete Üldkoosoleku otsusega ümber formuleerida või seda täiendada, nii et oleks võimalik saavutada kehtetu sättega järgitud eesmärki. Sama kehtib siis, kui põhikirja rakendamisel ilmneb täiendamist vajav lünk.
Seltsi Põhikiri on viimati Üldkoosoleku poolt uuendatud ja täiendatud 2009.