Sertifitseerimine

Taastusarsti esmane sertifitseerimine toimub füsiaatria ja taastusravi residentuuri lõpueksami sooritamisega ja kandmisega Tervishoiuameti erialaarstide registrisse.

Taastusarstide resertifitseerimise kord

Vastavalt EV sotsiaalministri 20. detsembri 2001.a. määrusele nr. 144 ja 13. detsembri 2004.a. määrusele nr. 128 tervishoiuteenuste kvaliteedist on eriarstide pädevuse hindamise kohustus erialaseltsidel, kes peavad moodustama vastava eriala pädevus- ehk resertifitseerimiskomisjoni ja välja töötama pädevuse nõuded.

 

 1. Eesti Taastusarstide Seltsi pädevus- ehk resertifitseerimiskomisjon on 5-liikmeline, mille esimees on Annelii Jürgenson.
 2. Komisjon väljastab resertifitseeritule pädevussertifikaadi, millega tõendab, et antud  arst on  pädev töötama taastusarstina.
 3. Pädevussertifikaat kehtib 5 aastat. Resertifitseerimine toimub iga 5 aasta möödudes. Resertifitseerimine on vabatahtlik, kuid peetakse vajalikuks pädevuse tõestamiseks Tervishoiuametile, Haigekassale ja tööandjale.
 4. Resertifitseerimine toimub esitatud dokumentide ja erialase vestluse alusel.
 5. Erialapädevuse hindamisel on aluseks arsti töökogemus ja läbitud täiendkoolitus.
 6. Resertifitseerimiseks ja erialase pädevuse tõestamiseks on vajalik 5 aasta jooksul koguda 40 täienduspunkti.
 7. Võimalused täienduspunktide saamiseks:

Osavõtt ETAS poolt tunnustatud teadusüritustest ja täiendustest (nt ESPRM, UEMS ja teised arstlike erialade maailma- või euroopa-organisatsioonide konverentsid, ETAS seminaridest)

8 tundi = 1 punkt

Osalemine lektorina (arstide) täienduskoolitusel

1 tund = 2 punkti

Suuline konverentsiettekanne

3punkti

Posterettekanne

2 punkti

Artikkel rahvusvahelises eelretsenseeritavas ajakirjas*

5 punkti

Artikkel Eesti Arstis*

4 punkti

Publikatsioon raamatus

5 punkti

Õppevahendi koostamine ja avaldamine trükis

3punkti

Monograafia*

10punkti

Doktoriväitekiri (kaitstud)

25punkti

Osalemine üleriigiliste tegevusjuhiste väljatöötamisel

15punkti

Patsiendiinfomaterjali koostamine

5 punkti

Euroopa taastusarsti sertifikaat

20 punkti

Interneti-põhised koolitused (CME – Continuous Medical Education)

Vastavalt CME sertifikaadilemärgitule

*kui mitu autorit, siis vastav punktide arv igale autorile.  

 1. Täienduskoolituse kvaliteeti hindab pädevuskomisjon. Praktilist töökogemust hinnatakse 5 viimase aasta tööaruannete põhjal, mis on kinnitatud arsti vahetu ülemuse poolt.
 2. Resertifitseerimiseks tuleb esitada järgmised dokumendid:

14.Resertifitseerimise protseduur.

Resertifitseerimine toimub 1 kord aastas novembris. 1. novembriks tuleb esitada pädevuskomisjoni esimehele elektroonselt  taastusarst@gmail.com avaldus ja kokkuvõte viimase 5 aasta tööst taastusravi alal, töökoormusest ja läbitud seminaridest, täiendkursustest, kongressidel osalemisest jm enesetäienduse koolitusvormidest (koos punktidega) ning teadustööst ja publikatsioonidest. Kui resertifitseerimiseks vajalik punktisumma on täidetud, järgneb novembrikuu 3. reedel vestlusvoor, millele tuleb kaasa võtta avalduses äratoodud koolituste läbimist tõendavad tunnistused.

 1. Positiivse otsuse puhul väljastab pädevuskomisjon arstile pädevussertifikaadi. Resertifitseerimine registreeritakse Tervishoiuametis. Avaldus otsuse vaidlustamiseks tuleb esitada 1 kuu jooksul. Konfliktküsimustega tegeleb Tervishoiuameti juures olev Pädevusnõukogu.
 2. Dokumentatsioon säilitatakse ETAS juhatuse poolt vähemalt 5 aastat. Resertifitseerimine protokollitakse ja protokollid  säilitatakse ETAS juhatuse poolt alaliselt.
 3. Erialapädevuse hindamise tasu on seltsi liikmele liikmemaksu sees, mitteliikmele 150 eurot. Tasu kannab arst eelnevalt ETAS arveldusarvele EE022200221020164763 Swedbankis märkides selgitusse “resertifitseerimine + arst nimi”.